कोरोना भाइरस विश्वका २०० देशमा फैली सकेको छ – पुरा पठ्नु होला [२०७६-१२-१४ ५:१० ए.एम]

COVID-19 अर्थात कोरोना भाइरस बाट नेपालमा संक्रमित हुने संख्या ३ पुगेको छ र १ जनालाई निको भइ सकेको छ र २ जनाको अझैनी उपचार को क्रममा नै छन्। विश्व भर कोरोना भाइरस १ सय ९८ देशमा फैली सकेको छ। ऐले सम्म हाल ४,६५,९१५ जाना कोरोना संक्रमित भएका छन भने २१,०३१ जानाको मृर्तु भएको छ। संक्रमित मध्दे १,१५,६६८ जाना निको भएको छ। चिन को वहान बाट फैलिएको भाइरस चिनमा कम हुदै गए पनि अरु देशहरुमा तिब्र गतिमा फैली रहेको छ। ऐले इटलीमा ७४,३८६ जनालाई संक्रमित फैलिएको छ भने ७,५०५ जनाको निदन भएको छ। अमेलिमा मा ६३,५७० जनालाई संक्रमित फैलिएको छ  भने ८८४ जना को निदन भएको छ। Spain मा ४७,६१० जनालाई कोरोना संक्रमित भएको छ भने ३,४३४ जनाको निदन भइ सकेको छ। Iran मा २९,४०६ जनालाई संक्रमित भएको छ भने २,२३४ जनाको निदन भएको छ।

Live हेर्नु होस्: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

All thanks to सिदाकुरा जनता सँग

Leave a Reply